BERAS international

Om BERAS International

OM OSS

 BERAS International

BERAS International är en stiftelse vars ändamål är att främja utbildning, information, forskning och utveckling om hållbara matsystem med helhetstänkande inom regenerativt ekologiskt lantbruk, hållbara matsystem och hållbara matsamhällen- ekodistrikt. Namnet BERAS är en akronym som står för Building Ecological Regenerative Agriculture Societies. 

Stiftelsen har ett sekretariat med säte i Södertälje kommun och genomför sin verksamhet i olika samarbeten.

Stiftelsen BERAS International växte fram som ett resultat av två stora EU-projekt med syfte att minska övergödningen i Östersjön.

Det första projektet BERAS (2003-6) leddes av Sveriges Lantbruksuniversitet och med universitet och forskningsinstitut i 8 länder som partner. Projektet utgick från 40 ekolantbruk som utöver minimireglerna för ekolantbruk också höll sig inom vissa gränser för balans i växtföljd och mellan djurantal och odlingsareal. Dessa som kom att kallas ekologiska kretsloppsgårdar var utspridda över hela regionen. Forskarna kom genom studiet av dessa gårdar fram till att om denna princip skulle följas i hela regionen skulle övergödningen från jordbruksmark minskas till hälften av dåvarande nivå samtidigt som klimatpåverkan också skulle minska till hälften och biologisk mångfald skulle bevaras, samtidigt som produktionen fortsatt skulle räcka till att föda regionens 90 miljoner invånare och att detta förverkligande också innefattade våra matvanor. 

Det andra projektet BERAS Implementation (2010-13) leddes av Södertörns Högskola och var fokuserat på implementering av det som senare skulle bli BERAS tre koncept. Under detta projekt utvecklades bland annat konceptet "Diet for a Green Planet" under ledning av Kostenheten på Södertälje kommun, som visade vägen för att det är fullt möjligt att öka andelen ekologiska råvaror till kommunens över 20 000 dagliga portioner till mer än 50% utan mer budget och samtidigt som matens kvalitet höjdes, vilket bland annat visades då Södertälje 2016 utsågs till Sveriges bästa skolmatskommun av White Guide Junior. 

Efter projekttidens slut skapades Stiftelsen BERAS International för att ta vara på och fortsätta arbetet med de tre koncepten - som egentligen är delar av ett helhetsgrepp och hur det tillämpas i tre olika målgrupper - Ekologisk Regenerativ produktion för råvaruproducenter, Diet for a Green Planet för konsumenter och måltidsverksamheter och Hållbara Matsamhällen för samhällsplanerare, förändringsledare och andra aktörer i matsystemet. 

De två BERAS-projekten har även fått många andra följder, bland annat framväxten av MatLust utvecklingsnod vid Södertälje Science Park och att Diet for a Green Planet spritts även i andra länder som Finland, Litauen, Polen, Spanien och Indien. 

I Sverige har Stiftelsen BERAS International fokuserat på att ge strategiskt stöd till kommunala måltidsverksamheter, vilket redan från början varit ett strategiskt val. Matsystemet är som det ser ut idag extremt sårbart, har mycket stor negativ påverkan på klimat, biologisk mångfald, övergödning och hälsa - men det kan också med egentligen enkla metoder vändas till positivt. Och den förändringen måste börja med de människor som faktiskt  och lagar och serverar maten och med de som odlar råvarorna. Det innebär arbete med kulturförändringar, och i det området har BERAS utvecklat metoder som hjälpt bland annat måltidsverksamheterna i Ekerö, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Det finns ingen rak väg från forskning till tillämpning. Det som är avgörande är ett ständigt utvecklande av praktiska erfarenheter och ett steg för steg växande. Måltidsverksamheternas verksamhet har under samma tid blivit alltmer komplex med krav kopplade till miljö och matsäkerhet vid kris samtidigt som den utsätts för olika modeinriktningar och trender och alltmer av olika specialkoster och allergier att hålla reda på. Ett arbete att medvetet driva en kulturförändring och hitta en gemensam riktning och få alla att gå åt samma håll är en lönsam investering. 

BERAS International har även utvecklat kurser i samarbete med Stensunds Folkhögskola respektive med Novia University of Applied Sciences i Finland.

Internationellt har BERAS tillsammans med stora globala föreningar byggt upp samarbeten kring ekologiskt regenerativt jordbruk och hållbara matsamhällen. FN programmet Organic Food System Ptogramme (OFSP) och Global Alliance for Organic Districts (GAOD) är resultat av detta arbete som här i Sverige lett fram till initiativet för Ekodistrikt Sörmland.

 

 

Vi är systemtänkande och i ständig utveckling med oss själva och våra samarb etspartners. Värderingar som prestigelöshet, samskapande och mångfald av perspektiv är viktiga för oss.

Känn dig fri att kontakta oss med frågor, information eller förslag på samarbete.